TP Hà Nội: Khẩn trương báo cáo nâng cao Chỉ số CPI 2016

Tin đưa ngày 3/11/2016

Trong nội dung Công văn số 6289/UBND-KH&ĐT ban hành ngày 1/11, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố về nâng cao Chỉ số PCI 2016.

 

Theo đó, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các hiệp hội doanh nghiệp nêu trên báo cáo tình hình thực triển khai thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/5/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của Hà Nội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017.

 

Về báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo Kế hoạch số 147/KH-UBND và Kế hoạch số 101/KH-UBND... Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

PV / PL&XH

http://phapluatxahoi.vn/xa-hoi/khan-truong-bao-cao-nang-cao-chi-so-cpi-2016-122066
 

 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com